Η Οργάνωση – People Solidarity

Η Οργάνωση

 
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» – Αλληλεγγύη για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με διακριτικό τίτλο «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» θα είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση και θα ιδρυθεί τον Σεπτέμβριο του 2016. Τα μέλη της θα έχουν μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα ασύλου και θα διακρίνονται για τη τεχνογνωσία και την προσφορά τους στο συγκεκριμένο χώρο και θα προκύψουν από ανθρώπους με εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι θα αναζητηθούν από το χώρο της αγοράς
Κύριος σκοπός της «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» θα είναι η προώθηση ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης του μεταναστευτικού ρεύματος με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διεθνή και εθνική νομοθεσία για την ανάπτυξη δράσεων υποδοχής και ένταξης στην Ελλάδα των μεταναστών που εισρέουν σ’ αυτήν, καθώς και δράσεων υποστηρικτικών για την επιστροφή και την επανένταξή τους στις χώρες προέλευσης.
Η «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» θα επιδιώξει τους σκοπούς της με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσον και ενδεικτικά:
Με συνεχή επαφή μεταξύ των μελών της και συγκρότηση ομάδων εργασίας, Με το διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ιστοσελίδας, Με Newsletter, (δ) Με την ενεργό ηλεκτρονική συζήτηση, Με διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και σε εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδας, Με κατάρτιση συμφωνιών/συμβάσεων με φορείς του Δημοσίου, Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συλλόγους, σωματεία και εταιρείες με συναφή αντικείμενα, διεθνείς οργανισμούς, διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, περιφέρειες και υπουργεία με στόχο την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στο πλαίσιο προώθησης των σκοπών της οργάνωσης, Με ανάπτυξη αυτοχρηματοδοτούμενων δράσεων και αυτο-διαχειριζόμενων, δομών από την ίδια την ομάδα στόχο, προς όφελος της, Με τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε., εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα μέλη της «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» θα διακρίνονται σε νομικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα.
Αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα, θα εκπροσωπούνται από το άτομο που θα ορισθεί από το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
Τα φυσικά πρόσωπα δύναται να είναι μέλη α) τακτικά β) επίτιμα και γ) «φίλοι»,
α)ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών μετά σχετική αίτησή του προς το Δ.Σ., συνοδευόμενη από πρόταση τουλάχιστον δύο μελών της εταιρείας. Η αποδοχή ως μέλους της «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από το Δ.Σ. επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τακτικών μελών, που θα έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία.Τα τακτικά μέλη θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς την εταιρεία υποχρεώσεις τους. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ θα γίνονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που κατά την κρίση αυτού έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην εκπλήρωση των σκοπών της «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τα επίτιμα μέλη θα απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής συνδρομής.
β) «ΦΙΛΟΙ» της «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» θα μπορεί να γίνουν, μετά από αίτηση στο Δ.Σ. Φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 15 ετών. Για τους φίλους, που είναι ανήλικοι, θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των ασκούντων τη γονική μέριμνα.
γ) Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους τακτικού ή φίλου, θα απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, όπου υποχρεωτικά γράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του.
δ) Για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής θα αποφασίζει το Δ,Σ. σε εύλογο χρόνο και πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο, σχετικά με το αποτέλεσμα, με επιστολή.
ε) Κάθε νεο εγγραφέν μέλος θα θεωρείται αυτόματα ότι αποδέχεται το καταστατικό της εταιρείας.
στ) Η ιδιότητα μέλους θα είναι προσωποπαγής, και θα αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα της εταιρείας.
Διαβάστε Περισσότερα στο καταστατικό ίδρυσης της οργάνωσης εδώ: