Organisation Statute – People Solidarity

Organisation Statute

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΜΚΟ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Αρθρο 1°

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

1.1. Ιδρύεται στην Κέρκυρα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με την μορφή μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) με την επωνυμία «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Α.Μ.Κ.Ε» και σε, πιστή μετάφραση της επωνυμίας στην Αγγλική γλώσσα PEOPLESOLIDARITY

CIVIL NON PROFITCOMPANY» και διακριτικό τίτλο στην Αγγλική γλώσσα <PEOPLE SOLIDARITY C.N.P.C.».

1.2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κέρκυρας και διεύθυνση το επί της οδού Πωλ. Κωνσταντά 3Β γραφείο της, με δυνατότητα ίδρυσης περιφερειακών καταστημάτων, υποκαταστημάτων, γραφείων και παραρτημάτων οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και γενικότερο στο Εξωτερικό, με Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.

Αρθρο 2°

ΣΚΟΠΟΣ

2.1. Οι σκοποί της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικοί αλλά γενικότερα οικονομικοί κατά την έννοια του άρθρου 784 Α.Κ. και ειδικότερα είναι φιλανθρωπικοί, ανθρωπιστικοί, κοινωφελείς και κοινωνικοί και συνίστανται στην Αλληλεγγύη. Ανθρωπιστική Βοήθεια και Ιατρική Προσφορά σε συνανθρώπους μας που υποφέρουν σωματικά ή ψυχικά, ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου, φυλής, πατρίδας και ηλικίας, Ελλήνων και Αλλοδαπών, ευρισκομένων εντός ή εκτός Ελληνικής Επικράτειας, προσφύγων, οικονομικών μεταναστών ή αιτούντων Άσυλο, αστέγων, απόρων, μακροχρόνια ανέργων, ατόμων ΑΜΕ Α και κατοίκων στις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας με περιορισμένη πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή όπου αυτή δεν παρέχεται επαρκώς.

2.2. Ειδικότερα, προς στήριξη των προαναφερόμενων κοινωνικών ομάδων, στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται:

Α) Η αγορά, ανέγερση, μίσθωση ή με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο απόκτηση κυριότητας ή χρήσης ξενώνων και η λειτουργία αυτών, καλύπτοντας δωρεάν τις άμεσες βιοτικές ανάγκες μεταναστών και προσφύγων σε ένδυση, υπόδηση, τροφή, στέγη, είδη πρώτης ανάγκης, ψυχολογική υποστήριξη, δημιουργική απασχόληση, υπηρεσίες διερμηνείας, αναζήτησης συγγενών με στόχο την επανένωση οικογενειών, μεταφοράς τους στη χώρα προορισμών τους ή στη χώρα επαναπατρισμού τους, εφόσον το επιθυμούν

Β) ανάγκες ανάπτυξης και υλοποίησης δράσεων για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες που αποσκοπούν στην ασφαλή διαμονή τους και τη μεταφορά τους, καλύπτοντας ταυτοχρόνως δωρεάν όλες τις βιοτικές τους ανάγκες , ενδυσης,

υπόδησης, σίτισης, στέγασης, ψυχαγωγίας, ψυχολογικής υποστήριξης, σε συνεργασία με Αρμόδιους Φορείς για την Προστασία των Ανηλίκων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία αλλά και τους κανόνες Διεθνούς Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Γ) Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα.

Δ) Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία δομών δωρεάν φιλοξενίας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως ενδεικτικά θύματα βασανιστηρίων, οικογενειακής βίας και κακοποίησης, θύματα trafficking, απόρους, άστεγους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας,

Ε) Η παροχή υπηρεσιών δωρεάν κοινωνικής υποστήριξης με συμβουλευτικό ή ψυχολογικό χαρακτήρα,

Στ) Η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης ενώπιον Δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας σε θέματα ασύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής Πρόνοιας (π.χ. Νόμος για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και συναφείς Νόμους),

Ζ) Υποστήριξη, εκτός των ανωτέρω κατηγοριών, των μακροχρόνια Ανέργων και ατόμων ΑΜΕΑ και στην εύρεση Εργασίας,

Η) Η ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

Θ) Η αγορά, μίσθωση και η κάθε νόμιμο τρόπο εξασφάλιση και επάνδρωση με απαραίτητο υλικοτεχνικό και ιατρικό εξοπλισμό καθώς και ανθρώπινο δυναμικό Μονάδων Υγείας (Ιατρεία, Κλινικές, Γραφεία) όπου θα καλύπτονται ανάγκες παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης και θεραπείας, ανάγκες παροχής ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, υγειονομικής υποδομής καθώς και αγορά, μίσθωση ή με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο εξασφάλιση μεταφορικών μέσων καταλλήλως εξοπλισμένων και επανδρωμένων προς εξυπηρέτηση αναγκών επείγουσας μεταφοράς ασθενών σε Δημόσια ή μη Νοσοκομεία και Κλινικές (εν πλω, αερομεταφορά, οδική),

Ι) Η διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού και εξεύρεσης ανθρώπινων πόρων στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας

Κ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργασιών με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ο.Τ.Α, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς ιδιωτικούς ή κρατικούς για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.

2.3. Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε καμιά δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, χοροεσπερίδες, συναυλίες, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς, ομοσπονδίες και οργανώσεις πάσης φύσεως που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να προβαίνει εν γένει σε κάθε πρόσφορη κατά την κρίση της απαιτούμενη ενέργεια.

2.4. Η οργάνωση και η δράση της Εταιρείας βασίζονται στις Αρχές της εντιμότητας, ευθύτητας, σεβασμού της προσωπικότητας των συνανθρώπων μας ασχέτως κοινωνικού, βιοτικού, οικονομικού και επαγγελματικού επιπέδου, θρησκεύματος, φύλου, εθνικότητας ή άλλης διάκρισης και υλοποιούνται με τις αρχές του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς.

Αρθρο 3°

ΜΕΣΑ

3.1 Η Εταιρεία θα επιδιώξει τους σκοπούς της με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσον και ενδεικτικά:

(α) Με συνεχή επαφή μεταξύ των μελών της και συγκρότηση ομάδων εργασίας.

(β) Με το διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών.’ μέσω ιστοσελίδας.

(γ) Με Newsletter.

(ο) Με την ενεργό ηλεκτρονική συζήτηση.

(ε) Εκπόνηση κάθε είδους επικοινωνιακής – επιστημονικής μελέτης κι έρευνας.

(στ) Ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οργάνωση μελετητικών – ερευνητικών ομάδων, αποστολών και δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(ζ) Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συζητήσεις., επιστημονικά συμπόσια, διαλέξεις και δράσεις πεδίου.

(η) Έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, ημερολογίων.

(θ) Δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης και με Ο.Τ.Α, Περιφέρεια, Κρατικές Υπηρεσίες, άλλους φορείς, Μ.Κ.Ο, εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια, εθελοντές κτλ. για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υποβολή κοινών προγραμμάτων και προτάσεων.

(ι) Με κατάρτιση συμφωνιών/συμβάσεων με φορείς του Δημοσίου, Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συλλόγους, σωματεία και εταιρείες με συναφή αντικείμενα, διεθνείς οργανισμούς, διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, περιφέρειες και υπουργεία με στόχο την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στο πλαίσιο προώθησης των σκοπών της εταιρείας.

(κ) Με ανάπτυξη αυτοχρηματοδοτούμενων δράσεων και αυτοδιαχειριζόμενων δομών από την ίδια την ομάδα στόχο, προς όφελος της.

(λ) Με τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε., εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(μ) Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρία μπορεί να αναζητά την ανεύρεση οποιασδήποτε της πράξης που να ενισχύει το έργο της και να υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και

διαδημοτικών Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Άρθρο 4° ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 5° ΜΕΛΗ

5.1. Τα μέλη της «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Α.Μ.Κ.Ε» θα διακρίνονται σε νομικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα,

5.2. Αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα, θα εκπροσωπούνται από το άτομο που θα ορισθεί από το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

5.3. Τα φυσικά πρόσωπα διακρίνονται σε α) Τακτικά μέλη β) Επίτιμα μέλη και γ) /Φίλοι-Υποστη οικτές”.

5 4 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ είναι α) τα ιδρυτικά μέλη και

β) μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών μετά σχετική αίτηση του προς την Γ Σ.,., συνοδευόμενη από πρόταση τουλάχιστον δύο μελών της εταιρείας. Η αποδοχή ως τακτικού μέλους από το Δ.Σ. επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τακτικών μελών, που θα έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία.

Τα τακτικά μέλη θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς την εταιρεία υποχρεώσεις τους.

5.5. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ θα γίνονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που, κατά την κρίση αυτού έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, στον Εθελοντισμό ή στη Xώρα μας Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τα επίτιμα μέλη θα απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής συνδρομής.

5.6. «ΦΙΛΟΙ – ΥΠΟΣΤΗΡΚ<ΤΕΣ» της θα μπορεί να γίνουν, μετά από αίτηση στο Δ.Σ Φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που συνδράμουν περιστασιακά την εταιρεία στην υλοποίηση των σκοπών της.

5.7. Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους τακτικού ή φίλου, θα απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, όπου υποχρεωτικά γράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του.

5.8. Για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής θα αποφασίζει το Δ,Σ. σε εύλογο χρόνο και θα πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο, σχετικά με το αποτέλεσμα, με επιστολή.

5.9 Κάθε νεοεγγραφέν μέλος θα θεωρείται αυτόματα ότι αποδέχεται το καταστατικό της εταιρείας.

5.10. Η ιδιότητα μέλους θα είναι προσωποπαγής, και θα αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα της εταιρείας.

Αρθρο 6°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ – ΥΚΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ:

Τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν ισότιμα στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου και τις διατάξεις του παρόντος

Καταστατικού. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν πως συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της Οργάνωσης με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους προς τα όργανα της διοίκησης, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση. ΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ νοούνται αυτά που έχουν καταβάλει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές τους μέχρι την ημέρα που γίνεται η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη υποχρεούνται:

(Α) Να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών της και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, ενέργεια ή δράση που είναι δυνατόν θεωρηθεί ότι αντιστρατεύεται τους σκοπούς της εταιρείας.

(Β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και διοργανώσεις της «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Α.Μ.Κ.Ο».

(Γ) Να καταβάλλουν την τακτική χρηματική τους συνδρομή ή τυχόν έκτακτες συνδρομές στην εταιρεία.

(Δ) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές και τις αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

(Ε) Να γνωστοποιούν κάθε φορά στην εταιρεία τη μόνιμη ταχυδρομική τους διεύθυνση και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για ενημέρωση του Μητρώου των μελών της,

Οι «Φίλοι -ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ» της «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»» έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά δεν μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας.

Άρθρο 7°

ΑΙΙΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την εταιρεία ύστερα από έγγραφη δήλωση τον .. Η αποχώρηση θα πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες, πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Το μέλος που θα αποχωρεί υποχρεώνεται να καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές μέχρι την αποχώρηση του, θα εξακολουθεί δε να ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε υποχρέωση που το αφορούσε κατά το διάστημα που υπήρξε μέλος της.

Άρθρο 8°

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Η Γεν. Συνέλευση θα διαγράφει από μέλη της Εταιρείας όσους: α) απεβίωσαν

β) αποχώρησαν σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7 του Καταστατικού γ) καθυστερούν αδικαιολόγητα επί ένα (1) έτος την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους.,

δ) έπαυσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, για να είναι μέλη και ε) ενεργούν ενάντια στους σκοπούς της εταιρείας ή παραβαίνουν το παρόν Καταστατικό ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της Οργάνωσης ή δείχνουν διαγωγή αντίθετη προς το συμφέρον και το κύρος της.

Στις περιπτώσεις (γ) και (δ) η διαγραφή θα γίνεται από τη Γεν..Συνέλευση., αφού προηγηθεί πρόσκληση προς το μέλος να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που λείπουν ή να εξοφλήσει την οφειλόμενη συνδρομή και εκείνο αδιαφορεί.

Στην περίπτωση (ε) η διαγραφή θα γίνεται από τη Γεν. Συνέλευση ., με απόφαση των 3/4 των παρόντων κατά τη συνεδρίαση τακτικών μελών , αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση και το μέλος δεν συμμορφωθεί. Η απόφαση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Μέλος που θα διαγράφεται, θα επανεγράφεται με απόφαση της γεν. Συνέλευσης εφόσον θα έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Μέλη που αποχώρησαν με τη θέληση τους (άρθρο 7) θα μπορούν να επανεγραφούν και θα θεωρούνται πλέον ως νέα μέλη.

Αρθρο 9°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Τακτικοί πόροι θεωρούνται:

α) Η ετήσια συνδρομή των μελών, όπως καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης . των εταίρων , προκαταβάλλεται δε στην αρχή κάθε έτους, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή κατά την οποία το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό καθίσταται μέλος.

β) Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών ορίζεται σε 50 Ευρώ και των φίλων σε 10 Ευρώ το ελάχιστο.

γ) Μέσο χρηματοδότησης από διεθνείς οικονομικές πρακτικές . Έκτακτοι πόροι θεωρούνται:

α) Οι έκτακτες εισφορές των μελών, που καθορίζονται με απόφαση των οργάνων της εταιρείας.

β) Τα εισοδήματα που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση της περιουσίας της. γ) Κάθε ποσόν που προέρχεται από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες καθώς και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία και εισφορά Μελών ή τρίτων.

δ) Οι κάθε είδους χορηγίες, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, φορέων και οργανισμών που εδρεύουν εντός και εκτός Ελλάδος.

ε) έσοδα από λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες, συνεστιάσεις, λοιπές εκδηλώσεις.

Το σύνολο των εσόδων από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Οργάνωσης και δεν διανέμεται σε καμία περίπτωση στα μέλη ως κέρδος, διότι η εταιρεία θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Εφόσον δεν απαγορεύεται από τους όρους κτήσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων, για την εκποίηση στοιχείων ακίνητης περιουσίας ή κινητών μεγάλης αξίας της εταιρείας θα απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στην Γενική Συνέλευση.

Η Γεν. Συνέλευση, έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή δωρεάς ή περιουσιακού στοιχείου ή πόρου, αν με αιτιολογημένη απόφαση κρίνει ότι τυχόν αποδοχή της θα περιορίσει ή δεσμεύει την ανεξαρτησία της «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Α.Μ.Κ.Ε».

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, καθένας από τους εταίρους, κατέβαλε το ποσό των 300 Ευρω ως αρχικό κεφάλαιο.

Αρθρο 10°

ΟΡΓΑΝΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των Μελών της και το Διαχειριστή

Αρθρο 11°

Γενική Συνέλευση

Το ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της, η οποία συγκαλείται τακτικώς κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο ημερολογιακό τετράμηνο ή εκτάκτως σε περίπτωση που θα το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί νόμιμα στις εργασίες της, αν είναι παρόντα ή νόμιμα αντιπροσωπεύονται με έγγραφη εξουσιοδότηση, όλα τα μέλη από τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η σύνοδος της Γενικής Συνελεύσεως επαναλαμβάνεται σε (15) δεκαπέντε, ημέρες με τα ίδια θέματα και τότε, θεωρείται η συνέλευση σε απαρτία, οσαδήποτε ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη κι αν είναι παρόντα.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί παντός θέματος με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών. Κατ’ εξαίρεση, για τη λήψη απόφασης για την παύση του Διαχειριστή, την επιβολή ποινής, την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση Οργάνωσης, θα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων (4/5) ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Απόφαση θα μπορεί ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη θα δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

Σε κάθε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ένα από τα μέλη αναλαμβάνει καθήκοντα γραμματέα. Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδρίασης υπογεγραμμένα από όλα τα παρόντα μέλη, για κάθε θέμα που τίθεται προς συζήτηση και ψηφοφορία και καταγράφει σε αυτά τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε, καθώς και

Δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη

Θέματα που θα συζητούνται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση είναι: α) Εκλογή διαχειριστή β) απόφαση για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους, του ισολογισμού, της έκθεσης πεπραγμένων προηγούμενου έτους και η κρίση για την απαλλαγή ή μη του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

γ) Η απόφαση για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, για τη διάλυση της εταιρείας ή για την αναστολήτων εργασιών της.

δ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης της Οργάνωσης,

ε.) Οι πρόσφυγες κατά των αποφάσεων του Διαχειριστή.

στ) Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών

Αρθρο 12°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΚΉΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η τακτική ΓΣ θα συγκαλείται από το διαχειριστή που την προκηρύσσει δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την διεξαγωγή της με πρόσκληση που θα φέρει την υπογραφή του και τοιχοκολλείται στα γραφεία της Οργάνωσης και κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικά ή και/με email).

. Η πρόσκληση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ΓΣ θα συγκαλείται έκτακτα με απόφαση του διαχειριστή ή με έγγραφη αίτηση

του 1/3 των εγγεγραμμένων τακτικών μελών, τα οποία όμως θα πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο διαχειριστής στην περίπτωση αυτή, θα είναι υποχρεωμένος σε τριανταπέντε (35) ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης., να συγκαλέσει τη Έκτακτη ΓΣ. με θέματα ημερήσιας διάταξης μόνον όσα θα αναφέρονται στην αίτηση. Στην περίπτωση αυτή η σχετικοί πρόσκληση πρέπει να

κοινοποιηθεί με πρόσφορο τρόπο στα μέλη της δέκα (10) τουλάχιστον ήμερες, πριν από τη συνεδρίαση

Αρθρο 13ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο εκ των εταίρων Χρυσογονίδης Ιωάννης του Φωτίου, ο οποίος δύναται εκτάκτως με γραπτή εξουσιοδότηση του, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του, σε περίπτωση που ο ίδιος κωλύεται για σοβαρούς λόγους, να αναθέτει σε άλλο μέλος της εταιρείας συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες του, πλην της οικονομικής διαχείρισης και της νόμιμης αντιπροσώπευσης της εταιρείας για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος έχει την γενική εποπτεία των εταιρικών υποθέσεων και την εν γένει διαχείριση τους ,κινούμενος μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των εταίρων

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει και δεσμεύει την εταιρεία μόνο δια της υπογραφής του, η οποία μπαίνει κάτω από την εταιρική επωνυμία ή σφραγίδα σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Ελληνικού δημοσίου, των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων κλπ. Ειδικότερα και ενδεικτικά σημειώνεται ότι αυτός με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δικαιούται για λογαριασμό της εταιρείας, να αποσύρει και να εισπράττει χρήματα, από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και ειδικότερα από κάθε Τράπεζα ,καθώς επίσης χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να υπογράφει κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη καθώς και να αναλαμβάνει αυτά από τις καταθέσεις επ’ ονόματι της εταιρίας, να εκδίδει, εξοφλεί, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί σε διαταγή τρίτων συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές, πάσης φύσεως φορτωτικά έγγραφα, να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Να υπογράφει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και του Ελληνικού δημοσίου Ταμείου, όλων των Τραπεζών Ελληνικών ή αλλοδαπών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομείου, να ανοίγει λογαριασμούς σε Τράπεζες, να καταθέτει στην Τράπεζα επ’ ονόματι της εταιρείας τα εισπραττόμενα χρήματα. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου καθώς και κάθε άλλης δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής και προξενικής Αρχής, να ορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή μη, και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη τείνουσα στην ευόδωση του σκοπού της εταιρείας. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, να καθορίζει τους μισθούς και τις αμοιβές τους, να επιμελείται για την τήρηση των κατά νόμο βιβλίων της εταιρείας, να αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και επιχορηγήσεις κάθε

φύσεως από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φορέα ιδιωτικό ή δημόσιο. Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Αναλαμβάνει όλες τις υπάρχουσες καταθέσεις με σκοπό την ή υποχρεώσεων της εταιρείας. Φυλάσσει τη σφραγίδα της εταιρείας.

Για αλλαγή διαχειριστή και ορισμό νέου,, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 τωv παρισταμένων (4/5) ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Η ίδια παραπάνω πλειοψηφία απαιτείται και για ανάκληση του διαχειριστή λόγω παράβασης καθηκόντων ή ανικανότητας.

Άρθρο 14ο

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, η δε ευθύνη των μελών της για τυχόν χρέη αυτής περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους και μόνο.

Η είσοδος νέων εταίρων δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφής Εταίρου από την Εταιρεία, η λειτουργία της Εταιρείας συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Εταίρων.

Στις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου, τα Μέλη, οι κληρονόμοι τους ή οι εκπροσωπούντες αυτούς δε μπορούν ούτε δικαιούνται να λάβουν οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία, το οποίο προκύπτει είτε από παροχές τρίτων προς την Εταιρεία είτε από εταιρικές δραστηριότητες, είτε από οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Αρθρο 15a

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η εταιρία υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο.. Η εταιρεία έχει δική της σφραγίδα την οποία φυλάσσει ο Διαχειριστής..

Αρθρο Ι6ο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Η «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Α.Μ.Κ.Ε» έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού της και την κείμενη Νομοθεσία. Δεν υπόκειται σε καμιά παρέμβαση ή επιρροή και δρα ανεξάρτητα από κόμματα, κυβερνήσεις, πολιτικές ή θρησκευτικές οργανώσεις και ομάδες εν γένει οποιασδήποτε μορφής.

Αρθρ17ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση, συμπλήρωση ή αναμόρφωση τον παρόντος Καταστατικού θα γίνεται με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης ΓΣ, η οποία θα αποφασίζει με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 14.3 και άρθρου 15 παρ. 15.2.

Αρθρο 18ο

ΑΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Για τη διάλυση της εταιρείας θα απαιτείται σχετική εισήγηση του διαχειριστή και απόφαση δύο Γενικών Συνελεύσεων, απεχουσών χρονικώς μεταξύ τους ένα μήνα τουλάχιστον. Για την λήψη της απόφασης θα απαιτείται να παρίστανται σε κάθε Συνέλευση τα 4/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και να ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης τα 3/4 τουλάχιστον των παρισταμένων μελών. Η καταγγελία της Εταιρείας με αίτημα εταίρου δεν επιφέρει τη λύση αυτής αλλά την υποχρεωτική έξοδο του καταγγέλλοντος Εταίρου.

Η εταιρεία, άμα τη διαλύσει της. με εξαίρεση τις δωρεές, χορηγίες προς την εταιρεία, για τις οποίες ο δωρητής, χορηγός, ορίζει συγκεκριμένη διαχείριση της δωρεάς, χορηγίας, τίθεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Ελλάδας και Κύπρου, σε παρεμφερή Εταιρεία ή Σωματείο, ή κοινωφελή σκοπό, όπως αποφασισθούν και ορισθούν ειδικότερα κατά την απόφαση διάλυσης της από την Γ.Σ .κι αφού πρωτίστως αφαιρεθούν οι εισφορές των Εταίρων οι οποίες θα τους επιστραφούν,,

Εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, την εκκαθάριση διενεργεί ο διαχειριστής της Εταιρείας

Οι εργασίες της εκκαθάρισης επουδενί λόγω δύνανται να διαρκέσουν πέραν του έτους, από της λήψης της δεύτερης περί διάλυσης της εταιρείας απόφασης της Γ.Σ.

Αρθρο 19e

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση, , αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την 31 ‘ Δεκεμβρίου του ιδίου έτους,.

Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται υπερενιαύσια, άρχεται από της συστάσεως της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2017

Αρθρο 20ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο τέλος κάθε ετήσιας χρήσεως και μεταξύ της 15 και 30 Δεκεμβρίου του κάθε έτους, θα καταρτίζεται αναλυτική κατάσταση εσόδων και εξόδων της εταιρείας ή ισολογισμός, ο οποίος θα υπογράφεται και θα επικυρώνεται από τον διαχειριστή. Ο ισολογισμός θα εγκρίνεται το αργότερο εντός του Ιανουαρίου της επόμενης χρήσεως με απόφαση των εταίρων που θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε έξι (6) πρωτότυπα, τα οποία αφού τα διάβασαν τα υπέγραψαν οι συμβαλλόμενοι, καθένας δε από αυτούς έλαβε από ένα, τα δε υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για την δημοσίευση του παρόντος όπως ο νόμος ορίζει.